Zoeken naar:

RD CCA | Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rijonderwijssector

 

Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.

Deelnamegegevens die een aanvulling vormen op basisgegevens deelname.
Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op basisgegevens persoon.
Resultaatgegevens die een aanvulling vormen op basisgegevens resultaat.
Deelnamegegevens die over rijonderwijsvolgers worden bijgehouden in de rijonderwijsregisters.
Persoonsgegevens die over rijonderwijsvolgers worden bijgehouden in de rijonderwijsregisters.
Resultaatgegevens die over rijonderwijsvolgers worden bijgehouden in de rijonderwijsregisters.

Adressering van M2M-berichten ten behoeve van routering.
Gegevens over de beschikbaarheid van personele resources t.b.v planning en matching.

 

Iemand die een product bestelt. Dit kan een onderwijsvolger, diens wettelijke vertegenwoordiging of een onderwijsinstelling zijn.
Bestuur van van diverse verenigingen.
Centrale indicatoren worden vastgesteld op basis van cijfers die centraal beschikbaar zijn.
Decentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd.

 

Eindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages, worden berekend op basis van halfproducten.
Alle gegevens
Een groep deelnemers aan het rijonderwijs.
Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van eindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages.
Meetbaar fenomeen met een signalerende functie.
Instellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken.
Gegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden.

 

Organisaties die betrokken zijn bij het rijonderwijs. Daar vallen onderwijsinstellingen, maar ook exameninstellingen, samenwerkingsverbanden e.d. onder.

 

De jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggeving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken.

 

Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden.
Elke ‘locatie’ waar rijonderwijs door een rijonderwijsaanbieder wordt aangeboden. Deelnemers schrijven zich bij een rijonderwijsaanbieder in voor een rijopleiding bij een rijonderwijslocatie.

 

Gegevens óver educatieve content.
metadata van individuele onderzoeksmateriaal-objecten.
Een afgeronde opleiding, of onderdelen van een opleiding.
Locatie waar rijonderwijs gegeven wordt.

 

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.